skip to Main Content

Vi förstår din verklighet

Lyhras organisationskonsulter har själva varit ledare, står på en gedigen beteende­vetenskaplig, kommunikations– och organisationsteoretisk grund och har lång erfarenhet av att stödja chefer och grupper i organisationer. Vi har därmed lätt att förstå de utmaningar som finns i organisationer och arbetsliv. Vi har fördjupningsutbildningar av olika slag och flera av oss har en grund i gestaltmetodik som ger konkreta verktyg för förändringsledning. Våra metoder baseras på god kunskap om aktuell forskning samt på beprövad erfarenhet.

Karin Ljudén

Karin Ljudén har arbetat med kommunikationsfrågor i ledande befattningar över tjugo år inom intresseorganisation, myndighet och börsnoterat bolag. Hon har gedigen chefserfarenhet och under de senast nio åren har hon verkat som organisationskonsult i olika slags förändrings- och utvecklingsarbeten. Karin har en fil kand i kommunikationsvetenskap och statsvetenskap och har genomgått Handelshögskolans Communication Executive programme och Ruter Dam-programmet för kvinnor i ledande befattningar.

Karins drivkraft är att arbeta för att det interna och det externa perspektivet skall hänga ihop; för starkare varumärken och organisationer där människor kan bidra och utvecklas med uppdraget i fokus.

Karin Ljudén
Organisationskonsult och partner
Mejl: karin.ljuden@lyhra.se

Tel: 076-11 89 610

Kristina Vejbrink

Kristina Vejbrink har tio års erfarenhet som konsult inom personal- och organisations­området och lika lång tid i olika chefsbefattningar, både i privat och offentlig verksamhet. Kristina är utbildad personalvetare/beteendevetare från Uppsala universitet, har genomgått Handelshögskolans HR Executive programme. Hon har en masterexamen från den fyraåriga organisationslinjen vid University of Derby/Gestaltakademin. Hon ingår i juryn för Årets HR-forskning och är examinator på Gestaltakademin i Skandinavien.

Kristinas drivkraft är att arbeta för produktiva, kundorienterade och hälsosamma arbetsplatser där chefer och medarbetare utvecklas, bidrar och kommer till sin rätt.

Kristina Vejbrink
Organisationskonsult och partner
Mejl: kristina.vejbrink@lyhra.se
Tel 0706-66 34 74

Jaana Vinberg

Jaana Vinberg har mångårig erfarenhet av utvecklingsarbete, både som intern och extern konsult. Hon är beteendevetare från Stockholms universitet med en personalvetarinriktning och hon har examen från den fyraåriga organisationslinjen vid Gestaltakademin i Skandinavien. Hon har erfarenhet som chef och av olika HR-roller inom tjänsteproducerande företag, statligt bolag samt offentlig sektor. Hon har arbetat med kompetensförsörjning, värdegrundsarbete, employer branding och som chefsstöd, bland annat i förändringsarbeten av olika slag. Hon har dessutom gedigen erfarenhet av att stödja individer i förändring och karriärutveckling.

Jaanas drivkraft är att bidra till välfungerande och tydliga organisationer där medarbetarnas förmågor och ambitioner tas till vara och riktas mot verksamhetens uppdrag och därmed ger resultat.

Jaana Vinberg
Organisationskonsult
Mejl: jaana.vinberg@lyhra.se
Tel: 070-000 97 87

Nils Nordung

Nils Nordung har lång erfarenhet av att hjälpa chefer, arbetsgrupper och styrelser med såväl vardagsstrategisk som visionär och långsiktig reflektion och utveckling. Han har främst jobbat med ideella organisationer och offentlig sektor, men också med aktörer inom näringslivet. Nils är särskilt nyfiken på de möjligheter till utveckling som triggas av vardagens utmaningar, och den kreativitet som väcks när chefer och grupper får metodiskt stöd att hitta nya perspektiv och tankemönster.

Nils har en bakgrund som kommunikatör, men är också teolog, utbildad handledare och ledarcoach. Han guidar gärna i effektiva metoder för bl.a. definition av mål, utveckling, problemupplösning samt systematiskt lärande.

Nils Nordung
Organisationskonsult
Mejl: nils.nordung@lyhra.se
Tel 070-517 89 57

Ylva Nordling

Ylva Nordling arbetar med utvecklingsinsatser för chefer, medarbetare, arbetslag och projektgrupper i organisationer, myndigheter och företag. Hon har över tjugo års erfarenhet som chef och projektledare inom bland annat ideell sektor, branchorganisationer och försäkringsbranchen. Ylvas erfarenhet omfattar chefs- och ledningsfrågor, HR-arbete, kommunikation och arbetsmiljöfrågor. Hon är utbildad socionom och familjeterapeut med fördjupning i den gestaltiska traditionen, genom en fyraårig utbildning som organisationskonsult vid Gestaltakademin i Skandinavien.

Ylva styrka är fånga behov och se lösningar också i konfliktfyllda relationer.

Ylva Nordling
Organisationskonsult
Mejl: ylva.nordling@lyhra.se
Tel 070-408 80 71

Gunnar Wallin

Gunnar Wallin har en bakgrund inom innovation och systemutveckling i näringslivet. Han har varit teknisk utvecklingschef i många år, i företag där agila arbetssätt ställer stora krav på individuellt ansvarstagande och ett utvecklande ledarskap. Han är civilingenjör i botten med en fyraårig utbildning på Psykosyntesakademin i Stockholm. Han har varit organisationskonsult sedan 2007. Uppdragen har främst handlat om att att stötta chefer och ledningsgrupper i att bli framgångsrika förändringsledare och att bidra till robusta samarbetskulturer.

Gunnars drivkraft är att stärka förändringsförmågan och systemförståelsen i organisationer. Han vill bidra till att medarbetarnas drivkrafter och kompetenser tas till vara i verksamheter med hög grad av samarbete och kommunikation.

Gunnar Wallin
Organisationskonsult
Mejl: gunnar.wallin@lyhra.se
Tel 0735-31 35 73

Nätverk och samarbeten

Lyhra ingår i nätverk av organisationskonsulter med olika inriktningar och erfarenhet från olika branscher. Vid behov stärker vi vårt team genom att ta in andra viktiga kompetenser från vårt nätverk av konsulter och forskare.

Vi har egna ramavtal och finns som underkonsulter i andra ramavtal, t ex Kammarkollegiets ramavtal där statliga myndigheter kan avropa organisations- och ledarutvecklingstjänster.

Sedan 2011 driver Lyhra Uppsala HR Arena, en mötesplats mellan forskning och HR, tillsammans med IPF (Institutet för personal- och företagsutveckling) från Uppsala universitet. Vi har genomfört ett tjugotal heldagsarenor på olika teman och totalt har vi haft flera hundra deltagare, de flesta chefer och strateger inom HR.

Vi har också ett samarbete med Sveriges kommunikatörer och genomför regelbundet utbildningar och nätverk, bland annat på temat förändringskommunikation.

Back To Top